ALGEMENE VOORWAARDEN : MOVAMENTO B.V. – AMSTERDAM

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De besloten vennootschap Movamento B.V. handelend onder de naam “Movamento”, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58800123.
1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon die met Movamento een behandelovereenkomst heeft gesloten voor fysiotherapie.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes en overeenkomsten tussen Movamento en een cliënt. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing ten behoeve van door Movamento bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. 2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dat schriftelijk is overeengekomen. Indien een met Movamento gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Indien er is afgeweken van deze algemene voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst.

2.3 Movamento behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) of schriftelijk bekend gemaakt aan een cliënt en treden één (1) maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld.

2.4 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd wordt geacht met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.5 Bij het aangaan van een behandelovereenkomst met Movamento zijn de algemene voorwaarden aan de cliënt ter hand gesteld of kan client deze vinden op de site van Movamento B.V. (www.movamento.nl)

3. Overeenkomst

3.1 Een cliënt heeft eerst recht op behandeling door een fysiotherapeut zodra een daartoe bestemde behandelovereenkomst is ondertekend en een kopie van een geldig legitimatiebewijs is afgegeven.
3.2 Een behandelovereenkomst vangt aan, op de datum van ingang, zoals op de overeenkomst staat aangegeven.

3.3 Het staat ter vrije bepaling van Movamento hoeveel cliënten zij maximaal accepteert.

4. Aanbod

4.1 Aanbiedingen (waaronder prijsopgaven) van Movamento zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
4.2 Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Movamento het recht dat aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding te herroepen.

4.3 Indien de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen afwijkt van het door een cliënt aanvaarde aanbod, geldt uitsluitend de inhoud van de door partijen ondertekende overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, tenzij er sprake is van een evidente vergissing of schrijffout.

5. Duur, opzegging en verlenging van de overeenkomst met natuurlijk persoon

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een behandelovereenkomst met een natuurlijk persoon, niet zijnde werkgever, gesloten voor onbepaalde tijd.

5.2 De in het voorgaande lid genoemde behandelovereenkomst kan te allen tijde zowel door de cliënt als door Movamento om haar moverende redenen worden opgezegd.

6. Wijziging overeenkomst

6.1 De inhoud van de door Movamento aangeboden diensten kan door Movamento aangepast worden in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door Movamento noodzakelijk geachte aanpassingen.

7. Prijzen en prijswijziging

7.1 De door een cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld op de behandelovereenkomst.
7.2 Movamento behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, indien er zich omstandigheden voordoen, waardoor in redelijkheid niet van Movamento verwacht kan worden, dat de tarieven ongewijzigd blijven. Cliënten zullen tenminste een maand voorafgaand aan een prijswijziging daarover schriftelijk worden geïnformeerd.

8. Betaling

8.1 Movamento draagt zorg voor maandelijkse facturatie voor de door haar verleende diensten.
8.2 Behandelkosten die een cliënt al dan niet ten laste van haar zorgverzekeraar, of ten laste van een aanvullende verzekering, kan laten komen, worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd, tenzij Movamento hierover andere afspraken heeft gemaakt met de betreffende zorgverzekeraar.
8.3 Het is voor een cliënt niet mogelijk om zich aan betaling van een door Movamento verzonden factuur te

onttrekken als achteraf blijkt, dat de cliënt niet voor de
ontvangen behandeling was verzekerd, of wanneer de zorgverzekeraar van cliënt niet bereid is de ontvangen behandelfacturen te restitueren.
8.4 Een cliënt dient zorg te dragen voor probleemloze betaling binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn wordt vermeld. In het laatste geval prevaleert de op de factuur vermelde langere of kortere termijn.
8.5 In geval van niet of niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, zal cliënt een eerste herinnering worden verzonden, waarbij € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Wordt de factuur vervolgens alsnog niet (volledig) voldaan, dan zal bij iedere volgende herinnering € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
8.6 Wanneer een cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid 2 vermelde termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1,0% per maand, of gedeelte van een maand, dat het cliënt in verzuim is, tot aan de dag der algehele voldoening.
8.7 Indien een cliënt na de tweede herinnering nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit

handen worden gegeven. Het cliënt is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende
kosten aan de uit handen gegeven vordering, welke gesteld worden op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00.
8.8 Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente, ook indien een cliënt bij de betaling vermeldt dat die betrekking heeft op een latere factuur.

9. Opschorting en beëindiging

9.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is Movamento gerechtigd al haar verplichtingen voortvloeiend uit de behandelovereenkomst met een cliënt op te schorten tot op het moment, dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.

10. Reclame

10.1 Een reclame met betrekking tot de diensten / behandeling door Movamento en/of het factuurbedrag dient schriftelijk, per aangetekend schrijven, binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de factuur of behandeling waarover cliënt reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het

gebrek, indien cliënt aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Movamento te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Voor alle directe en/of indirecte schade van een cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een behandeling door een in dienst van Movamento zijnde fysiotherapeut, is de aansprakelijkheid van Movamento volledig uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Movamento. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid beperkt op de wijze als omschreven in lid 6. Genoemde aansprakelijkheid vervalt indien niet binnen dertig (30) dagen na constatering een schriftelijke ingebrekestelling door Movamento is ontvangen.

11.2. Voor alle directe en/of indirecte schade, veroorzaakt door enige derde(n), is de aansprakelijkheid van Movamento volledig uitgesloten.
11.3. Movamento aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van een ongeval of letsel van een cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Movamento of haar leidinggevende(n). In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid beperkt op de wijze als omschreven in lid 6. Genoemde aansprakelijkheid vervalt indien niet binnen dertig (30) dagen na constatering een schriftelijke ingebrekestelling door Movamento is ontvangen.

11.4 Movamento aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van schade, verlies of diefstal van eigendommen van een cliënt.
11.5 Indien een cliënt zich, al dan niet op advies van Movamento, voor verdere behandeling/advies tot een derde partij wendt, geldt tussen cliënt en die derde partij volledige contractsvrijheid en is Movamento geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Movamento is jegens cliënt nimmer aansprakelijk indien die derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens cliënt pleegt, ook niet indien Movamento met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft.

11.6 Indien door een daartoe bevoegde gerechtelijk instantie zou worden geoordeeld, dat Movamento aansprakelijk is voor directe of indirecte schade van een cliënt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Movamento ter zake is verzekerd.
11.7 Movamento heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van een cliënt ongedaan te maken, dan wel zo veel als mogelijk te beperken. De cliënt biedt daartoe aan Movamento ook alle ruimte en gelegenheid.

11.8 Een cliënt vrijwaart Movamento tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
11.9 Alle rechtsvorderingen jegens Movamento uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren twaalf maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt kon of had moeten worden, doch uiterlijk twee jaar na de dag waarop Movamento tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis of de fout is gemaakt waarop de vordering is gebaseerd.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Movamento te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Movamento komen. Onder dergelijke omstandigheden worden in ieder geval verstaan (niet limitatief): oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Movamento, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, dan wel een andere vergelijkbare, van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid.

12.2 In geval van overmacht is Movamento gerechtigd haar verplichtingen voor de duur van de overmacht op te schorten. Indien er aan de zijde van Movamento sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, is Movamento niet verplicht de schade die een cliënt daardoor lijdt te vergoeden en is dat cliënt niet gerechtigd om de overeenkomst ontbinden.

12.3 Indien de periode waarin Movamento door overmacht haar verbintenissen niet na kan komen echter langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13. Huisregels

13.1 Naast onderhavige algemene voorwaarden is ook het huisreglement van Movamento van toepassing. 13.2 Een cliënt wordt geacht van de huisregels op de hoogte te zijn. De huisregels zijn op te vragen bij de receptie.

14. Privacy

14.1 Movamento is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet haar oplegt, verplicht tot geheimhouding van persoonlijke gegevens van cliënten tegenover derden. Persoonlijke gegevens van cliënten worden aldus niet aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de desbetreffende cliënt.

14.2 Naast onderhavige algemene voorwaarden is ook het privacyreglement van Movamento van toepassing. 14.3 Het privacyreglement is op te vragen bij de receptie.

15. Annulering van diensten (“afspraken”)

15.1 Een behandelafspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen dag van uitvoering door cliënt bij Movamento worden geannuleerd.
15.2 Movamento is gerechtigd de behandelafspraak die door cliënt niet of niet tijdig is geannuleerd bij cliënt in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven en in dat geval is cliënt verplicht die kosten te betalen.

15.3 Indien Movamento zelf genoodzaakt is een behandelafspraak te annuleren, dan wordt een nieuwe datum voor de uitvoering van de behandelafspraak gepland.

16. Algemeen

16.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tussen partijen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten tussen een cliënt en Movamento waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen een cliënt en Movamento en die niet tot de competentie van de sector kanton behoren, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.